Nếu bạn đang quan tâm đến việc đầu tư vào một dự án toàn cầu, nhân đạo và rất mang tính xây dựng, điền thông tin vào mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi mở cuộc gọi đầu tư tiếp theo của chúng tôi. Thực hiện các hình thức sau đây là dành cho mục đích thông tin, nó không thiết lập bất kỳ đầu tư hoặc nghĩa vụ hợp đồng với ShowMB.

Yêu cầu thông tin đầu tư